Baza wiedzy


Przeglądaj

Interoperacyjność


Interoperacyjność jest to zdolność dwóch systemów (lub komponentów) do wymiany informacji oraz użycia wymienionych informacji. Aby ten cel osiągnąć należy zaimplementować standardy zapewniające prawidłową interpretację informacji przez system docelowy, zgodnie z zakładanym sensem tych danych w systemie źródłowym.

Są trzy poziomy interoperacyjności:

 • Interoperacyjność techniczna – niezależna od dziedziny oraz dotycząca przenoszenia danych z systemu A do systemu B bez względu na odległość między nimi. Jest to warstwa transportowa, w której nie jest istotne znaczenie wymienianych danych.
 • Interoperacyjność semantyczna – specyficzna dla dziedziny i kontekstu wymiany informacji, zwykle wymaga użycia kodów i identyfikatorów aby informacja była jednoznacznie zrozumiała dla systemu A i systemu B. Systemy (lub komponenty) mogą wówczas przetwarzać te same informacje w zgodny sposób.
 • Interoperacyjność procesowa – koordynacja procesów umożliwiająca  organizacjom posiadającym dane systemy współpracę w ramach określonych procesów biznesowych.

Obszary, w których interoperacyjność odgrywa dużą rolę:

 • Skierowania na badania, np. badania laboratoryjne lub diagnostyka obrazowa.
 • Recepty oraz zalecenia innego rodzaju terapii.
 • Zlecenia na transport medyczny, opiekę pielęgniarską i zaopatrzenie w środki medyczne.
 • Różne rodzaje opisów badań (radiologia, medycyna nuklearna).
 • Dane administracyjne: rejestracja i identyfikacja pacjenta, rezerwacje terminów, przyjęcia, przeniesienia oraz  wypisy ze szpitala.
 • Dokumentacja medyczna (konsultacje lekarskie, wypisy ze szpitala) oraz inne zbiory danych medycznych (elektroniczne rekordy medyczne).
 • Informacje służące do zarządzania, monitorowania dane wykorzystywane podczas audytów.
 • Rachunki oraz dane księgowe.

Główna korzyść z wdrażania interoperacyjnych systemów w branży usług medycznych jest udostępnianie właściwej informacji medycznej we właściwym miejscu i czasie przy użyciu standardów, które gwarantują pewność, bezpieczeństwo oraz niezawodność wymiany danych. Dostęp do informacji jest najbardziej istotnym zagadnieniem podczas realizacji usług medycznych.

Health Level 7® (HL7®) jest organizacją odpowiedzialną za tworzenie standardów interoperacyjnych w  dziedzinie ochrony zdrowia od 1987 roku. Grupa standardów znana jako wersja trzecia  (Version 3) jest najbardziej dojrzałą próbą zapewnienia interoperacyjności semantycznej z osiowym elementem – referencyjnym modelem danych (HL7® RIM).

Profile IHE (Integrating the Health Enterprise)

W związku rozwojem standardów interoperacyjnych istnieje duża potrzeba tworzenia wytycznych jak implementować te standardy aby udoskonalić sposób w jaki systemy komputerowe współdzielą informację medyczną. IHE jest organizacją międzynarodową, która tworzy globalne i otwarte Profile Integracji w określonych dziedzinach.

Przedstawiciele każdej z dziedzin z doświadczeniem klinicznym i operacyjnym definiują główne aspekty integracji i współdzielenia informacji a producenci oprogramowania tworzą rozwiązania oparte na standardach aby zapewnić zależną od dziedziny interoperacyjność. Komisja techniczna dla każdej dziedziny dokumentuje te rozwiązania i utrzymuje specyfikacje techniczne.

Aktywne dziedziny:

 • Anatomia patologiczna
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Infrastruktura IT
 • Laboratorium
 • Koordynacja opieki nad pacjentem
 • Urządzenia medyczne
 • Jakość, badania naukowe i zdrowie publiczne
 • Radioterapia onkologiczna
 • Radiologia (mammografia, medycyna nuklearna)

Profile Integracji opisują zbór niezbędnych informacji klinicznych lub przepływy danych oraz użycie standardów do wymiany informacji w celu zapewnienia interoperacyjności semantycznej. Główne cechy Profili Integracji:

 • oparte na przypadkach użycia opisywanych przez prawdziwych użytkowników
 • niezależne od producentów oprogramowania
 • stabilne od momentu opublikowania
 • rozszerzalne poprzez nowelizacje
 • zawierają wytyczne implementacji dla producentów oprogramowania
 • stanowią wydajne narzędzie dla usługodawców do opisu wymagań dla integracji

IHE stanowi pomost pomiędzy wymaganiami usługodawców, tworzonymi standardami a implementacją systemów aby zapewnić interoperacyjność w określonych dziedzinach.

Identyfikatory i kodowanie.

Systemy kodowania odgrywają bardzo istotną rolę dla zapewnienia interoperacyjności semantycznej poprzez użycie unikalnych identyfikatorów dla specyficznych terminów medycznych z różnych specjalności niezależnie od wymienianej struktury danych. Najbardziej wartościowymi systemami kodowania są:

 • LOINC – nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji (Logical Observation Identifirs Names and Codes)
 • SNOMED CT – usystematyzowana nomenklatura medyczna – terminy kliniczne (Systematized Nomenclatur of Medicine – Clinical Terms)

LOINC składa się identyfikatorów terminów medycznych związanych z elektroniczną dokumentacją zdrowotną (EHR). Jest podzielony na dwie główne części:

 • LOINC laboratoryjny
 • LOINC kliniczny (zwierający ontologię dokumentów – definiującą typy dokumentów i raportów klinicznych)

Format unikalnych kodów to: nnnnn-n. Znaczenie poszczególnych pół kodów przedstawione jest poniżej:

 1. Komponent –  przedmiot pomiaru, oceny lub obserwacji (np. mocznik).
 2. Typ właściwości – charakterystyka parametru, który jest mierzony (długość, masa, objętość).
 3. Czas – przedział czasu, w którym dokonuje się obserwacji.
 4. Układ – kontekst lub  typ próbki (np. krew, mocz).
 5. Skala –                  skala pomiaru (ilościowa, porządkowa, nominalna, opisowa).
 6. Metoda – procedura wykorzystana do wykonania pomiaru lub obserwacji.

SNOMED CT jest usystematyzowanym, przetwarzalnym zbiorem terminów medycznych zawierającym kody chorób, elementy badania lekarskiego, procedury, mikroorganizmy, substancje itp. Jest zaprojektowany aby przechowywać, wyszukiwać i agregować dane medyczne w jednoznaczny sposób ze wszystkich specjalności i miejsc opieki.

Podstawowym elementem SNOMED jest pojęcie – jednostka unikalnie identyfikowana poprzez ID pojęcia, zawierająca wszystkie cechy specyficzne dla procesu opieki zdrowotnej, które powinny być zapisane. Pojęcia są organizowane w acykliczne, taksonomiczne hierarchie, np.: wirusowe zapalenie płuc JEST infekcyjnym zapaleniem płuc JEST zapaleniem płuc JEST chorobą płuc. Pojęcia definiowane  są za pomocą klinicznych terminów medycznych zwanych opisami. Są trzy ich typy:

 • Pełne nazwy
 • Preferowane nazwy
 • Synonimy

Pojęcia są powiązane ze sobą wzajemnie za pomocą tzw. relacji.